MediAim

Výzkum onemocnění

Zaměřujeme se na experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum diabetu, obezity, kardiovaskulárních chorob, nemocí centrálního nervového systému, virových a onkologických onemocnění.

Obezita

Obezita je definována jako zvýšení hmotnosti nad obvyklou mez v důsledku nadměrného hromadění tukové tkáně v organizmu. Zvyšující se výskyt obezity je velkým zdravotním problémem prakticky všech vyspělých zemí světa. V České republice trpí nadváhou či obezitou více než polovina dospělé populace a počet těchto pacientů stále stoupá. Náklady na léčbu obezity a jejich komplikací představují až 20 % celkových nákladů na zdravotnictví a i ony setrvale stoupají. Obezita zůstává i nadále významným léčebným problémem, protože stále nejsou dostupné léky s prokázanou dlouhodobou bezpečností a účinností, které by dokázaly docílit zásadní redukce hmotnosti a jejího dlouhodobého udržení. Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je vývoj nových léků s dlouhodobým účinkem na snížení hmotnosti a umožňujících rovněž prevenci vzniku komplikací obezity, zejména diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.

Více informací >

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je onemocnění vyvolané dlouhodobým zvýšením hladiny glykémie (cukru) v krvi. Pokud není cukrovka adekvátně léčena, vede zvýšená hladina glykémie k závažným komplikacím, a to především ke zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění, zkrácení délky života, k poškození zraku, nervů a ledvin. Nejrozšířenějším typem diabetu je tzv. diabetes 2. typu, který se typicky vyskytuje ve středním a starším věku a je spojen s nezdravým životním stylem, obezitou, arteriální hypertenzí a poruchou metabolizmu lipidů. V České republice trpí diabetem v současné době téměř 10 % populace. Náklady na jeho léčbu představují 15–20 % celkových nákladů na zdravotnictví, z toho dvě třetiny jdou na léčbu chronických komplikací. Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je vývoj nových léků s komplexním efektem na kompenzaci diabetu a jeho přidružená onemocnění, které by umožnily jeho prevenci a účinnou léčbu.

Více informací >

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění představují nejčastější příčinu úmrtí ve většině evropských zemí, včetně České republiky, kde jsou odpovědná za polovinu všech úmrtí. Česko přitom v porovnání se západní Evropou velmi zaostává. Ve srovnání s Francií je u nás úmrtnost na tato onemocnění téměř třikrát vyšší. I přes výrazné pokroky je zjevné, že vývoj nových léčebných postupů a farmak pro léčbu srdečního selhání a ostatních forem kardiovaskulárního onemocnění představuje jednu z priorit biomedicínského výzkumu. Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ v této oblasti je vývoj nových diagnostických a terapeutických postupů léčby srdečního selhání a jemu předcházejících onemocnění, jako je koronární ateroskleróza, fibrilace síní, hypertenze a věkem podmíněné poškození cév a chlopní. 

Více informací >

Onemocnění centrálního nervového systému

Choroby nervové soustavy, jako je Alzheimerova choroba a další neurodegenerativní onemocnění, chronické bolestivé stavy či epilepsie, představují závažný léčebný problémem s výrazným sociálním a ekonomickým dopadem na celou společnost, zejména i díky vyšší prevalenci těchto chorob ve vyšším věku. Možnosti léčby těchto stavů jsou v současné době velmi omezené a případná léčba sebou nese celou řadu nežádoucích vedlejších účinků. Pro vývoj nových léčiv je proto nutné zkoumat mechanismy jejich vzniku. Cílem spolupráce ÚOCHB, FGÚ a IKEM je výzkum těchto mechanismů, racionální design a preklinické testování nových potenciálních léčiv. Naše strategie se v současné době opírá zejména o vývoj a modifikací látek zvaných neurosteroidy, které jsou svým původem tělu vlastní a mohou významně ovlivňovat funkci různých receptorů.

Více informací >

Virová onemocnění

Virové infekce představují významnou komplikaci u pacientů po transplantaci orgánů. Tzv. potransplantační imunosuprese, kdy potlačený imunitní systém není schopen reagovat na infekci, je spojena zejména s přenosem či reaktivací herpetických virů i polyomavirů. Ty se tak významně podílejí na zvýšené morbiditě a mortalitě, stejně jako na vyšších ekonomických nákladech spojených s léčbou těchto komplikací. Léčba tohoto onemocnění není dosud k dispozici. Závažnou komplikaci u pacientů po orgánových transplantacích představují také virové hepatitidy, zejména infekce virem hepatitidy B, C a E. Zatímco hepatitida C je díky přímo působícím antivirotikům již léčitelná, na hepatitidu B a E ovšem žádné léky zatím nejsou. Poměrně častým onemocněním jsou také virové myokarditidy. Specifické léčebné možnosti prakticky nejsou dostupné. Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je vyvinout účinnou antivirotickou léčbu, která by byla použitelná u širokého spektra pacientů včetně nemocných před a po orgánové transplantaci.

Více informací >

Onkologická onemocnění

Výskyt onkologických onemocnění v České republice setrvale stoupá mimo jiné vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace a nezdravému životnímu stylu. U řady z nich jsou možnosti léčby stále velmi omezené a dlouhodobá prognóza nepříznivá. Příkladem takového onemocnění je hepatocelulární karcinom (HCC) a další zhoubné nádory trávicího traktu. Hepatocelulární karcinom je v současné době nejčastějším důvodem transplantace jater. Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je nalézt sérové a genetické markery umožňující v předstihu identifikovat pacienty s vysokým rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu. Zásadní problém z hlediska diagnostiky, léčby i dlouhodobé prognózy představují také karcinom pankreatu i žlučových cest. Cílem spolupráce v této oblasti je zlepšit časnou diagnostiku těchto onemocnění a umožnit podat pacientům léčbu „šitou na míru“.

Více informací >