MediAim

Grantové projekty

Společné grantové projekty výzkumníků z IKEM, ÚOCHB a FGÚ

2021

Vliv mechanické zátěže na vznik a udržení arytmogenního substrátu v srdečních síních (AZV, NU21-02-00402, 2021–2024, IKEM+FGÚ)

Receptor pro neuropeptid FF-2 jako potenciální cíl pro terapii obezity: vliv nových analogů RF-amid peptidů (GAČR, 21-03691S, 2021–2023, ÚOCHB+FGÚ)

2020

Studium mechanizmů regulujících specifické podtypy NMDA receptorů v savčích neuronech (GAČR, 20-12420S, 2020–2022; FGÚ+ÚOCHB)

Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomiky (AZV, NU20-01-00186, 2020–2023; FGÚ+IKEM)

Úloha intracelulární domény v biogenezi, funkci a farmakologii NMDA receptoru: Zaměřeno na mutace podmiňující vznik neurovývojových onemocnění (GAČR, 20-17945S, 2020–2022; FGÚ+ÚOCHB)

Afinitní kapilární elektrokinetické metody pro selektivní analýzu biopolymerů a metabolitů a pro studium jejich interakcí (GAČR, 20-03899S, 2020–2022; ÚOCHB+FGÚ)

Souvislost obezity, diabetu a neurodegenerace: nový terapeutický potenciál analogů peptidu uvolňujícího prolaktin (GAČR, 20-00546S, 2020–2022; ÚOCHB+FGÚ)

2019

Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech (AZV, NV19-02-00068, 2019–2022; IKEM+FGÚ, ÚSMH, ČVUT)

Úloha epikardiální tukové tkáně, subklinického zánětu a nových lipidových signálních molekul při vzniku a rozvoji srdečního selhání (AZV, NV19-02-00118, 2019–2022; IKEM+FGÚ)

Molekulární mechanismy alosterické modulace muskarinových receptorů pro acetylcholin neurosteroidy a cholesterolem (GAČR, 19-05318S, 2019–2021; FGÚ+ÚOCHB)

Komplexní analýza protektivních účinků empagliflozinu na metabolické parametry a poškození srdce a ledvin u nediabetických hypertenzních potkanů (GAČR, 19-06199S, 2019–2021; FGÚ+IKEM)

Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie (TAČR, TN01000013, 2019–2022; ÚOCHB+FGÚ)

2018

Nové materiály pro kardiovaskulární chirurgii na bázi modifikovaných decelularizovaných tkání (AZV, NV18-02-00422, 2018–2021; IKEM+FGÚ)

Úloha renin-angiotenzinového systému v patofyziologii srdečního ischemicko/reperfúzního poškození: preklinická studie na zvířecích modelech (AZV, NV18-02-00014, 2018–2021; IKEM+FGÚ)

Role renální dysfunkce v progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelech (AZV, NV18-02-00053, 2018–2021; IKEM+FGÚ)

Lipidované analogy peptidu uvolňujícího prolaktin jako potenciální antiobezitika: zkoumání mechanizmu účinku (GAČR, 18-10591S, 2018–2020; ÚOCHB+FGÚ)

Úloha bílé tukové tkáně v termogenní odpovědi (GAČR, 18-04483S, 2018–2020; FGÚ+ÚOCHB)

Nové vícevazebné (pseudo)stacionární fáze pro chromatografické a elektromigrační separace (bio)molekul (GAČR, 18-02597S, 2018–2020; VŠCHT+FGÚ, ÚOCHB)

Identifikace nových molekul schopných interagovat s alosterickými vazebnými místy na purinergních P2X receptorech (GAČR, 18-05413S, 2018–2020; FGÚ+ÚOCHB)

2017

Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhání (AZV, 17-28784A, 2017–2020; IKEM+FGÚ)